םא .הרטמה תא םיאיטחמ דימת םתא ,םינווכמ םתא הפיאל הנשמ אלש ,םישיגרמ םתא םג םא
אל םעפ ףא םתא רחא םוחת לכב ןיבו החפשמב ןיב הרירקב ןיבו הבהאב ןיבש םישיגרמ םתא םג
ןוויכב םתא םימעפל .םכלש תינושארה הרטמהמ םיקוחר םתא דימתש .םתנויכש ןכיה םיעגופ
רתוי הבוט האצות םיגישמ םתא םימעפל .הרעשה טוחכ םיאיטחמ םתא םימעפלו ירמגל ךופהה
הקיטסילב - הז תא םתנבה רבכ ישונאה ןימה בור ומכ םא .םינפה לע םתא ללכ ךרדב לבא
.אוצמל לכונ אל תובושתש ןמזמ ונבה רבכ ,ןוקיטסילבב ונחנא .םכלש םוחתה איה תישומיש
...הזמ תונהל םיסנמ תוחפל ונחנא - ךכשמו .לכונ אל םג תולאשב קסעתהל קיספהלש ,ונבה ךדיאמ

Israel HyperBanner Network
Member of Israel HyperBanner


warning:
This site contains material which a truly free society would neither fear nor suppress
In some socially retarded areas, religious fanatics and ultra-conservative political organizations violate your freedom of speach, by attempting to censor and forbid a certain ways of self expression. we feel that this is un constitutional by being anti democratic and anti jewish.
As an alternative to this government supported programs (designed to keep you docile and ignorant) Balisticon is pleased to provide stimulate digital entertainment for those of you who have outgrown the ordinary.
The language and concepts contend herein, are guaranteed not to cause any eternal torment in the place where the guy with the horns and pointed stick conducts his business.
inspired by - F.Z