?ילע ןיתשמ התאש וא ,םשג הז ,יל חלסת
יטיאל יתממורתה .ינמגרא בהזב ,היתחת םידצרמה ,םיה ילג תא העבצו ,המידאה תעקושה שמשה
לוחה יריגרגמ ,תועש המכ הז ,יתבכש הילע תבגמה תאו ימצע תא רענל יתלחתהו ,יצביר םוקממ
,ירבעל החלשש ינחלס ךויחמ ץוחו ,ןיסירפק ,הפאנ היגאב יתוהשל ישילשה םויה הז היה .ינדרוטה
סינכהלו ,תבגמה תא לפקל יתלחתה .יל הרק םרט ןינעמ רבד םוש ,םישולש תבכ ,תרגבתמ תריית
.(תויאסירפק תוריל 5.5) תונמזהב יתינקש רוחשה דבה קית לא ,יתיא ויהש םיצפחה טעמ תא
.ינא יתקסע הב וזל ,תרחא וא וז הדימב המודה תוליעפב וקסע ,ףוחב ורתונש םישנאה ינורחא
,הרשע עבש ןב היהישכ ,"לנש ,לנש" :שמחה ןבכ הדליב הציאמ הינמרג םא לש הלוק עמשנ קוחרמ
:ףטלמו ךר ,גונע לוק יתעמש עתפלשכ ,"יירפ טכאמ טברא" :ול ףיטת חטב איה ,ימצעל יתרהרה
יתבשו ,יניע תא יתמצע .!תויהל לוכי אל הז .אל ...ו ישאר תא יתינפה ,"!?ךלוה רבכ התא המ"
םלשומ הזח .ךורא רוחש רעיש .םי-תב הל הבכש ,ידיל שממ ,המודא תבגמ לע .ןתוא יתחקפו
ימצע לע יתעבצה .והשמ יתדגא הארמ ול וויש ,תעקושה שמשה ינרק רשא ףוסכ בנזו ,ףוזשו
,הבישי ללכל תממורתמ איהש ךות ,ךויחב הרמא איה ."בש .אב" "?ילא תנווכתמ תא":לאושכ
לש שיא ,עודיכ ,ינא לבא .לודג היה יותיפה .התבגמ לעש בשוימ אלה חטשה ןוויכל הדיב הווחמו
.תחא ףא ליבשב ,םעפ דוע בשיתמ אל ,םיה לש ןבצעמה לוחהמ יתרענתהש ירחא ,ינאו .תונורקע
"?ברעה תולבל אצוי התא" .יתלצנתה "ץורל בייח ינא ,אל" .המוסק תיאסירפק םי-תב אל וליפא
,יבג לע קיתה תא יתמש ."ילוא לבא" ,הל יתבשה "עדוי אל ינא" ,"?שגפנ ילוא" ,הלאש איה
...ןולמה ןוויכל ףוחה הלעמב ידעצ יתשחהו

רזחש שאוי רמא ,"ךלש הלאה םירופסל ןימאמ ךמצעב התא םא ,ימצע תא לאוש ינא םימעפל"
רוזעי אל רבכ ,יגולוכיספ לופיטש יל הארנ זא ,ןכ םאש ללגב" .םילודג הפק ילפס ינש םע ,חבטמהמ
אב" ."םולכב ןימאמ אלש ינונטק שיא התאש" ,ול יתרמא ,"?ךלש היעבה המ עדוי התא" ."ךל
,יטקדידה ןוטה תא ץמאמו ,ודיבש הפקה סוכמ עמוג אוהש ,ךות שאוי יל הנע ,"הלחתהמ ליחתנ
,וכותמ תחרוז ילוא שמשהש ךכ ,חרזמב אצמנ ,הפאנ היגא לש םיה ףוח" ,ולש ,אשנתמ ךכ לכהו
,"הניסרח תונחמ ליפ איצוהל הלוכי ,ךלש תוינונטקה" ,"וכותל תעקוש אל םעפ ףאש יאדו לבא
המ ,!?ןיבמ אל התא .הפאנ היגאב אלו ביבא לתב היה הז ,רדסב זא" ,ןובלעב ודגנכ יתסרתה
."!?הז תא ןיבמ אל התא .ןיז הילע יתמש ינאו ,יתיא הליחתה איה ,םי תב יתיארש אוה בושחש
ינפל דחא בלש ולצא הזש) תיניצ תונקפסב שאוי לאש "?ךתיא רבדל הליחתה איהש חוטב התאו"
".ךל. התנע איהו" ".העשה.. המ ןושאר התוא יתלאש ינא" ,יתידוה "בוט" .(גלגלמה םזקרסה
לע הדיל יתבשיתהו םדקומ דועש הל יתרמא זא .יצחו שמח העשהש יל התנע איה" ,שאוי ךישמה
"תחא ףא ליבשב לוחב ךלכלתמ אל התאו ,תונורקע ךל שי ,התאש ללגב הזו" ."!?רדסב .לוחה
איה זא" ,(גלגלמה םזקרסל בורק רתוי וליפא בלש ,ולצא הזש) תלזלזמ תויניצב שאוי ףיסוה
,שגפנ ילואשו הלילב תולבל תאצוי איה הפיאל התוא יתלאש ינא .המקו ,תרהממ איהש יל הרמא
:יתפסוה דימו ,תיזבנה ותרעהמ םלעתמ ינאש ךות,שובכ לוקב ,יתכשמה "ילואש יל הרמא איהו
הברס אל איהו ,התיא יתלחתה ,תיתימא םי תב יתיאר ינא .ןינעה תא ןיבמ אל שממ התא לבא"
תב שממ תתיה איהו" ." 'ילוא' - הרמא איהשכ הלש לוקב תוימיטפואה תא עומשל ךירצ תייה .יל
לבא ,גלגלמ יטסקרס אוהש יתבשח עגרלש ךויחב ,שאוי ףיסוה "םירפסב ומכ ,לכה םעו בנז םע ,םי
,קיפיספהמ ברח גד אוה הלש אבאש םי תב שממ התיה איה" , .לזלזמ יניצ ןיידע היה אוה .אל -
שאוי םייס "!?אל ,תליאב ףירב היח זאמו ,הלילצב ץיוושואמ החרבש האוש תלוצינ הלש אמאו
- תעדל הצור אקווד התא םא בוט ,זא" .ול יתרמא "בוט רופיס לכ סורהל בייח התא ירה" .הלאשב
יטסקרסה ךויחה ,"?טוסבמ התא וישכע ,הרג איהש הפיא היה הז לבא ,םי תב שממ התיה אל איה
"?המ עדוי התא" ,םחרמ יטפמא טבמל ומוקמ תא הניפ ,שאוי לש ויתפש לע חורמ היהש ,גלגלמה
איה" יתלמלמ ,"רקיעה תא ןיבמ אל שממ התא" ."ךל רוזעל לוכי לופיט תאז לכב ילוא" רמא אוה
".ילוא.. יל הרמא


next אבה
back to main page ישארה דומעל הרזח