יטילופ .ז .תידוהי היטרקומד לע - וא הירטמ-ואירטסו היצוטיטסנוק ןיב

.22.10.97 ריעה .'לוגעה ןחלושה יריבא' - רפל דידק 'גניא לש ורמאמ תובקעב ,םירוערעו םירוהרה)
.(היטרקומדו תודהי ןיב הרואכלש הריתסה לע
ןהש אלא ,תונוש ןהש קר אל' ,רפל דידק 'גניא ךכ ,'תיטרקומדהו תידוהיה ,םיכרעה תוכרעמ'
עבקא םא ,ןוימדה תוערפתהב אטחא אל יכ ינמוד .!?םנמאה .'םדאהו םלועה תסיפת לכב תודגונמ
ןוויב גהנש םיכרעה םלוס תא ,ונלש םייתקוחה םיכרעה תכרעמל ףרצל שש היה אל ,רפל 'גניא יכ
םע רבוחו אוה 'דרחנ' זא וא ,תודהיל םיעגונ םירבדהש לככ םלוא .היטרקומדה םא ,המודקה
הנריכי אל המוקמ רשא ,האופק םיכרע תכרעמ איה,תודהי יכ העיבקל ,תידרחה היסקודותרואה
הלימה .רפל בתוכ 'תד לכ םדוק איה - תודהיה' .םירשעה האמה יהלשב ינרדומה םדאה ייח דצל
.הלא םירבדב קוסיעה תא ןמסל ללכ ךרדב דעונ הב שומישהו .הרות ירבד לש תובית ישאר איה תד
תד הניא תודהיה .'ןוי'גילר' התועמשמש תירבע הלימ רדעה בקע הלימה העיגה תיחכונה התארוהל
,תמא .םייח חרואו תוברת ,טפשמ תטיש ,םואל איה תודהיה .הלימה לש לבוקמהו ליגרה ןבומב
תלעב - לאכ המצעל הסחיתה התוחתפתהו התווהתה לש טלחומה בורה ךשמבו ,הדסווהב תודהיה
יכ העיבקל דעו ןאכמ םלוא .תורחא טפשמ תוטישו תויוברתמ לדבומב אלש תאזו .יהולא רוקמ
.דאמ דע ךרדה הקוחר ,רפל רמ עבוקש יפכ ,'הנוילעה תוכמסה אוה תואבצ ינודא תודהיב'
ורונת - היוניכב העודיה תפלאמ היגוסב קסוע ,(ב -ו א 'מע ח"נ ףד) אעיצמ אבב תכסמב דומלתה
גוסמ רונת לש ותרהט ןינעב ,שרדמה תיב ימכח ינפל האבוהש הלאשב םש רפוסמ .יאנכע לש
יבר הסינ .אמט - ועבק (ראשה לכ) םימכח וליאו .רוהט - עבק רזעלא יבר .וקלחנ תועדה .םיוסמ
םיסינב ותקדצ תא םהל חיכוהל הסינ ול רצב .חילצה אלו ,תונויגהה םיכרדה לכב םענכשל רזעלא
שיו) 100 לש קחרמ זזו ומוקממ בורח ץע רקענ רזעלא יבר לש ותשירד יפ לע ךכו .תואלפנבו
וטנ שרדמה תיב ילתוכו ,םרזה הלעמב ןוויכה דגנכ םורזל הלחה םימה תמאו ,המא (400 םירמוא
םינינע - םהלשב וקבד םימכח ךא .םילפונ ויה יאדו ,עשוהי יבר םהב רעג אלוליאו םהידיצ לע
םינתינ םניא ךכיפלו ,םימסקו םיטוטהל ידי לע םיערכומ םניא - טפשמו קוח הכלהל םיעגונה
לוק תב האצי .וחיכוי םימשה ןמ יתומכ הכלה םא - רזעלא יבר רמא ךכ הארשמ .וז ךרדב החכוהל
ןיב רומאכ היהש עשוהי יבר זרדזה ,"ותומכ הכלהש רזעלא יבר לצא םכל המ" הרמאו םימשה ןמ
תבב בשחתהל ןיא בוש הרותה הנתינשמש - דומלתה םש ריבסמ ."איה םימשב אל" עבקו םיחכונה
איה וז הדגא לש תידיימה תועמשמה ."תוטהל םיבר ירחא" עבקנ הרותבש םוש לע תאזו ,לוק
.םדאה ידיב הנותנה ,טפשמ תטישו תוברת איה ,יהולא הרוקמש חיננ םא םג ,תודהיה .הרורב
רפסמ דוע ורמאמב איבמ ,רפל 'גניא .היפל םייחה תרדסהלו התוחתפתהל םינונגנמ הב םיעובק
יכ עבוק ם"במרה תמא -תידוהיה הסיפתה לולכמ תא םיארמ םניא הטעמה ןושלב רשא תואמגוד
דמול היהש ריאמ יבר לע רפוסמ ךדיאמ !?המ זא .הפ לעבש הרותה ישיחכמ תא גורהל הווצמ
ךמס לע ,יטירבה טפשמה יכרע לכ תא לוספת םאה .היובא ןב עשילא רפוכה ובר יפמ הרות
רתויה הלאשה .?היפל טפשמ ילבו םע התימל ויה םייוארש םישעמ לש תעזעזמ/תכחוגמה המישרה
,תונושמ תותימל וכז םתמועל המכו ,ם"במרה תכלה יפ לע לעופב וגרהנ ,םישנא המכ איה הבושח
,וברב די חולשלתויונמדזה המכו המכ ויה ריאמ יברלש יבילב קפס ןיא ,!?יטירבה טפשמה תווצמכ
היעב ןיא תודהיל' יכ רפל 'גניא בתוכ דוע .םירחא םיכרע םג םתסה ןמ ול הביתכה ותודהי םלוא
,םידוהי לש תודבעל הזע תודגנתה תמייק םידוהיה םיטסקטב .'תודבע לש המויק םע תינורקע
.וילע תולבגמ ךות ,תינענכה תודבעה דסומ לש הלבק הנשי ,(הפוקתל ינייפואו) ידמל ינעזג ןפואבו
םלועב וגהנש רסומה תומא תא ,רוכזל בושח - תודהיב םיסורפה םירחא םיברב ומכ הז אשונב
שי המוד לופיט .תודהיה ונל האיבמש םיכרעה תכרעמ תא ןוחבל םרואלו ,הפוקת התואב ולוכ
,תלבוקמ תודבעה וב םלועב יכ ,יבילב קפס ןיא .רחא יכרע סיסב לכלו היטרקומדה יכרעל םג תתל
ירכונ דבע רשאמ ,ידוהי ןוטלש תחת ינענכ דבע תויהל תעד רב לכ ףידעי ,ירסומ םגפל תבשחנ הניאו
ןכרדב ךלוהל .יתוברתו יטפשמ יכרע -רוקמ ןה ,היטרקומדה םג ומכ ,תודהיה .תיטרקומדה ןוויב
הלקה ךרדה .יח אוה הב הרבחה לשו ולש רסומה תוכרעמל םתמאתהמ והשלכ רוטפ הנקומ אל
אלו) םייניבה ימי תכשחב התרימשו תודהיה תאפקהב תלגודה ,תידרחה השיגה תא ץמאל איה
תא תוארל לוכי םדא .תיחרכהה ךרדה הניא וז .(הפוקת התואמ תוירצונ תומרונ ץומיא ךות טעמ
תא ולאשת) וננמז ןב לרבילל תמאתומכ התוא לבקל תאז םעו ,יהולא רוקמ תלעבכ תודהיה
םעו ,םדא ריציכ תודהיה תא לבקל ףא לוכי אוה ,(םימרופרהמ לטובמ יתלב קלחו םיביטברסנוקה
דועו יתוא ולאשת) וננמזל םיאתתש דע יטפשמהו יתוברתה,יכרעה החותיפל סיסבכ הב קובדל תאז
םיעבקנ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש דוסיה יכרע - ןינע לש ופוגל .(יתומכש םיבר
,הרטמה ףיעס רחאל יכ הלגמ קוחב ןויע .(ותורחו םדאה דובכו ,קוסיעה שפוח) דוסיה יקוחב
,לארשיב הקיספה .םישפוחו תויוכז תמישר העיפומ ,היטרקומדהו תודהיה ידדמ תא עבוקה
עודיכ ללוכה) תדה שפוח ןללכבו ,טרפה תויוכז לכ תא דובכה לע הרימשל תוכזה ךות לא תארוק
תשודק' קוח אבוישמ ,רפל 'גניא ,ןכ םא ךתעד חונת .העונתה שפוח תא םגו ,(תדמ שפוחה תא םג
תאז יכ .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ הנידמה יכרע יפ לע ,הלקנ לע לטובי אוה ץ"גב ינפל 'םילשורי
ןוזיאהו הזב הז םה םיבולש תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע ,ןיבהל שי
לע םידדמנו םינוש תורוקממ םיחקלנה םיכרע תומלוס יפ לע השענ וניא םהיפ לע השענה יטפשמה
ןהו ונתודהי בוציעב ןה תוילרבילה יביוא םא ונל השוטנ המחלמ ,תמא .םינוש םידדומ ידי
אוה .הילע המחלמב ץוענ ןורתפה .ונתודהי לע רותיווב ץוענ וניא ןורתפה ךא ,יטרקומדה ונבוציעב
דיבו בהז ישמ רמ ידיב אלו ירבח דיבו ידיב היהת םיידוהי םיכרעל תינשרפה העיבקהש ךכב ץוענ
ףוספסא דיב אלו יוטיבה שפוח ידיסח דיב היהת םיטרקומד םיכרע םהמ העיבקהש ,ויערמ
תודמע תטיקנל אוה ףופכ יוטיבה שפוח יכו ,תנייוע תרושקת אוה יאנותיע חוויד יכ ןעוטה בהלושמ
ךליל וא ם"במרה תווצמכ רפל 'גניא תאו יתוא גורהל םאה ,תיכרעה הריחבה .אקווד תומיוסמ
הריחב ,ריאמ יבר השעמכ - וניפמ הרות דומללו (ונתיאמ םילודגה וניתימע ירחא רקיעבו) ונירחא
תא םיבאוש ונא םכותמ םיכרעה תורגסמל ןכות םיקצויה ולא םה ונא .ונידיב איה הנותנ ,וז
םה יכ יואר ,לרביל יניעב לארשי תנידמ לש היכרעל רשאבו .ונלש טפשמה תטיש תאו ונתוברת
"תוטהל םיבר ירחא" - בורה ןוטלש :םיטרקומדו םידוהי- דוסי תונורקע השולש לע ותתשוי
"תוערל םיבר ירחא היהת אל" בורה חוכ לש הערל ולוצינ תעינמ ,('ב ,ג"כ תומש)
יכ ,ךומכ ול תבהאו םכתא רגה רגה םכל היהי םכמ חרזאכ" - טועימה תויוכז לע הרימשו (םש)
םלוע תקוח .רגה רגלו םכל תחא הקוח" - ןכו (ד"ל ,ז"ט ארקיו) "םירצמ ץראב םתייה םירג
"םכתיא רגה רגלו םכל היהי דחא טפשמו תחא הרות .הוהי ינפל היהי רגכ - םככ ,םכיתורודל
.(ז"ט ו"ט ,ו"ט רבדמב)next אבה

back to main page ישארה דומעל הרזח