"I saw God, the other day, and she’s black"
(יטיפרג)

םלועה לש תרצוקמה הירוטסיהה

םוש - םשו הפ םינוקית תצק .רדסב רתוי וא תוחפ הארנ לכה .התכאלמ תא הרמגו טעמכ ,השאה
םתוח םוש רכינ אל - ץוחה ןמ לכתסמה יניעל .יעבט דבע לכה ,יעבט הארנ לכה .יתועמשמ רבד
הנווכתה איהש המ קוידב הזו .היהי דימת הז הככו היה דימת הז הככ - וליאכ .הריציה לע הלש
הכירצ איה .אל .תועבצאה תוצקב הל דגדגדל ליחתה ,םואתפש םושמ ,הליחתכל .היהיש הליחתכל
איה .איה תאזש ןנובתמל ריכזיש .רדס השעיש ,והשימ ןכ ,והשימ ,ילוא וא ,הטמל םש והשמ
ול ןתתו ,התומדב והשימ הנבת איה ,השארב ןויערה קיזבה 'והז' .הזה סקלפמוקה לש תרצויה
איה .!?לדבהה המ זא - לדבה ןיא םא ירה תאז לכב .תוחפ תצק לבא ,התומדב .םינינעה תא להנל
,תורומג ויה ןהשכו ,טרטרופוטוא תרייצמה תינמואכ שממ ,תונקיידבו טאל תוינכותה תא הניכה
וישכע עיפוה ,XX - םדוק טטרושמ היהש הפיא .עצמאב ןטק וק הקחמ תוריהזבו ,קחמ החקל איה
רצונ - פוהו ,(ןבומכ תיבחור) תיביסולקניא תימסוק הנובתב הבברע ,לוח תצק החקל איה .XY -
איהו היניעב ןח אצמ החונמה לש הזה ןינעה .החונמ םויל הל האציו בוט יכ התאר השאה .םדא
סקנפה תא הרגס איה ."החונמו הדובע תועש קוח וקקוחיש גואדל" הלש ןטקה סקנפב המשר
לבא - ףאב טטיח ,םיציבב דריג ךפהתה .תצק זז אוה ,תרמוא תאז .זז אל טוידיאה .םדאב הציצהו
ריכיש התצר םנמא איה .ותיא תיביטקארטניא ידמ רתי תויהל התצר אל איה .הזמ רתוי אל
ןוכנ הל הארנ הז .ומצעב םירבד השוע אוהש השגרה ול תתל התצר איה ,לכה ירחא לבא ,המויקב
התיה וזו ,תומש םהל ןתנ אוה .תויחה תא וינפב איבהל טאל טאל הליחתה איה .רתוי חוטבו .רתוי
,לוכאלמ ץוח תרמוא תאז .םולכ ושע אל םבור - םהבש םירכזה לע לכתסה זא לבא .הפי הלחתה
טושפ ושע - תיבה תא וקינ ,דייצל ואצי ,םירוגב ולפיט תובקנה .םולכ ושע אל םה ,ןייזלו תותשל
וגאה דועב ךייח אוה ,"רכז רבכ ינא םצעב" ,םדאה ומצעל בשח ,"רכז תויהל םג הצור ינא" .לכה
הבילב הבשח "הרירב ןיא" .םדאה קעז "םג הצור ינא םג הצור ינא הבקנ םג הצור ינא" .חפות ולש
אוהו ,שארב הנטק הבמוב ול הסינכה איה .םולכ השעי אלו דמלי אל הזה טוידיאה - דבל .השיאה
םלשה Xב תנמוסמה תאז ,ויתועלצמ תחא תא האיצוה ,ותוא החתפ איה ,ןשי םדאה דועב .םדרנ
אל אוה ,ותוא הרציש תאזל ,ללכב התוא רשיק אל םדאה .ירמוח ףוג המצעל התנב ,פוהו ,ןבומכ
אוה לוכאל הצור אוה .ז'גנל ליחתה םדאה זא לבא .הלחתהב .היניעב ןח אצמ הז .םולכב דשח
דייצה םע .הל הארנ אקווד םידליהו םינויזה לש עטקה ...םידלי לדגת איהש הצור אוה ,ןייזל הצור
תא רדסיו ץצורתי אוהש ליבשב ותוא התשע ירה איה ,ללכב .הל הארנ אל .ךכ לכ הרדתסה אל איה
איה .ץק הזה ןינעל םישל הטילחה איה ?טוידיאה ץפוק אוה המ זא ,הצור איהש ומכ ,םינינעה
הלכא ,םהילא ברקתהל וילע הרסא ונמזבש ,םיצעה דחאמ ,דחוימ ירפ הל החקל ,הניגל הבנגתה
דלשה רקיעב) ראשנש המ תא ול האיבהו (יבחורה רשבה לכ טעמכ) םיבוטה םיקלחה תא ונממ
תא תושעל יל רמא שחנה הז ,הצור התא המ" .םדאה לאש "!?תעגתשה תא יל ידיגת" .(רצה יכנאה
ירפה לבא ,ךתמשא אל וז .רדסב .רדסב" ."יתמשא אל וז .םיילגר ול ןיא - פוה - הארת הנה .הז
-ה ןוטלש לש ותרוה םצעב ןאכו .חופת הז היהש תסרוג תרוסמה) ."קיפסמ אלו רעוכמ ליעגמ הזה
תאז - "דבל דייצל תאצל ךירצ ינא ךירצש ומכ לוכאל הצור ינא םאו הרירב ןיאש יל הארנ" (PC
האיבה איה ךכו .הלש תויביטלופינמב הללכתשהו השאה הכלה ,רבע ןמזהש לככ .הלחתהה התיה
לש הרקמב ,לשמל ומכ .לק היה הז םימעפל .תואצמאו תוילגת רתויו רתוי ידיל הלש םירבגה תא
םימעפל .חירסמ אוהש ול דיגהלו םימב טבמאה תא אלמל -תושעל הילע היהש לכ םש .סדמיכרא
התוא הל טישוהו םירה טוידיאהו ,ודיל תחפטמ הליפה איה .ןוטוינ םע ומכ .דאמ השק היה הז
,ףייע הארנ אוהש ול הרמא איה ףוסב .םולכ - םימעפ עבש ךשמב בושו בוש הליפה איה .תוריבאב
,ץעה לע הספיט איה הלוקב עמששכ .רצחבש סוטפילקאל תחתמ תצק חונל ךלי אל אוהש המלו
,(CPה ןוטלש לש ותרוה איה ןאכש - תסרוג תרחא תרוסמ) ושאר לע םיחופת הכילשמ הלחהו
.הרטפואילק ימי - ידמ רתוי תצק קחשמב הכשמ איה םהב םימעפ ויה .ןיבה אוה ישילשה חופתב
םירמוא שיו ,הירוטקיו - ןוראהמ לילכ טעמכ האציו ,יותיפב דומעל הלכי אל איה םהב םימעפ ויהו
ללכמ םיאצוי תצק םינינעהש הארנו תלבלובמ תצק איה הנורחאל .ר'צאת יגמו ריאמ הדלוג ףא
ןעמל .המלו ,ימל התוא השע ימ תרכוז דימת אל לבא ,היצריפסנוקה ןינע תא תרכוז איה .הטילש
דוע הז תא ךושמת ילוא איה ,וישכע הארנ הזש ומכ .הזה ןינעה לכמ הל רבשהל רבכ ליחתמ תמאה
רבגה לש ףוצרפהמ שפוטמה ךויחה תא קוחמת איה ,רחואמב וא םדקומב לבא .םינש המכ
קפאתהל המכח קיפסמ התיהש ,הלזמ .לכה תא הליגו השע אוהש חוטב וישכע דעש ,הלש טוידיאה
העידיה לש םירצה תולובגב וריאשהלו ,תיביסולקניא הנובתו תיבחור המכוח ותוא דמלל אלו
השולשמ רתוי ול הארמ התיה וליא ספות היה אוהש תחתה לע רבדל אלש .תמצוצמה תיכנאה
.דימלו תחא הזה ךויחה תא ול קוחמל תכלוה איה .ןכ .םישוח השימחמ רתוי ול תנתונ וא ,םידמימ
- אוהו Y -ה םע איה ,פוהו תועלצ יתש לש הפלחה .דצב ןטק ךותיח .ןשי אוהו - שארב ןטק הבמוב
,הזחה לע בלח תוטולב יתש ול וחמצי םואתפשכ ,ולש אשנתמה ךויחה תא הארנ .X-ה םע
ןטקה וגאהשכ ולש תיטנלאשנונה תויניצה תא הארנו ,ץורל הסני אוהש םעפ לכ רבע לכל ופנפנתיש
םייסנכמה תא שבול ימ הארנ וישכע .רועפ ללח וירחא ריתויו ,ןגדגד לש םידמימל ץווכתי ,ולש
םירבד הל שי .ולאה תויוטשב קחשל ןמזמ סאמנ רבכ ,הלו .ןיבמ אל ירה אוה תרחא ךרדב .תיבב
המ םושמ המדנ .לשמל תונעזגב לפטל ןמז תצק הל היהי ילוא וישכע .םהב לפטל םיבושח
הפוריאל םתוא וחלשו םתוא ורציי םירוחשה המ ליבשב םיטלוק ךכ לכ אל םינבלה םישנאהש
...הקירמאלו
next אבה
back to main page ישארה דומעל הרזח