-ל םיאבה םיכורב

BALISTICN - NLINE
ץבוקכ ותוא דירוהל וא ,תישומיש הקיטסילבל ןולעה ,ןוקיטסילב -ה תא online אורקל ולכות ןאכ
ביגהל ,ןכו ,םינוש םירמאמו םירופיס אורקל ולכות ןכ ומכ .(DOC) דרוו ךמסמ לש (ZIP) סרפמוקמ
(!דחוימב תואימחמ תובוגת םסרפל םיחיטבמ ונא) .םירחא לש תובוגת אורקלו


:ןוקיטסילב

download וא online .1997 'רפא - 1 'סמ ןוילג

download וא online .1997 'גוא - 2 'סמ ןוילג

download וא online .1998 'רבפ - 3 'סמ ןוילג

:םירמאמו םירופיס

יאוויב יסייק - םלועה לש תרצוקמה הירוטסיהה

יזיא - ?ילע ןיתשמ התאש וא םשג דרוי ,יל חלסת

יטילופ .ז -.תידוהי היטרקומד לע

יטילופ .ז תדהמ הנידמה תא דירפהל

Israel HyperBanner Network
Member of Israel HyperBanner


Search the net תשרב שופח :ןוקיטסילבב וישכע

:תכרעמה
יטילופ .זו בטי .מ ,יזיא , יאוויב יסייק
.תרוקיבו תובוגת לבקל חמשנ
haltura@corky.net :וניתובותכ
61227 ביבא - לת 22172 .ד.ת


This site is hosted by