יאוויב יסייק

.1965 - הרפאיב דילי
.1969 – 'א התיכ ףוסב ץראל הלע
ןושאר ראותל 12 -ה הנשה וז תובתכתהב דמול
.דרופסקוא 'גלוק ןהו'נ .טסב ,היפוסוליפב.............
.תישומישה הקיטסילבה יבא
.ןוקיטסילבה ךרועו ,דסימ ,םזוי ,הגוה
.תונמדזמ תודובעמ קחודב סנרפתמ


:וייחב תויומד

.קיד .ק פיליפ ,סמאדא סאלגאד ,בואט ידג ,ןלוקניל םהרבא ,ילע דמחומ ,םאהטנב ימר'ג ,קוק'ציה ןיבור


יזיא הרזח