יאוויב יסייק תישומיש הקיטסילבל אובמ
התא הב הדוקנב םינפל קשונ ץוחהש ללגב הזו ,רורב התוא הארת אל םעפ ףא ,תאצל ךרדה תא שפחמ התאשכ
,המצע הדוקנ התואש םושמ תאזו ,הלקנ לע רתאל לכות דימת ,תאז תמועל ,הסינכה תא .ךכל הפצמ תוחפ יכה
,םיגוחב התיבש ול הנק ,תישומישה הקיטסילבה לש הסיסבב דמועה הז ןויער ! הילאמ תנבומ איה ,ץוחה לע
םושמ .קדציו ,לאושה לאשי "? ךכב המו" .ונלש הטנלפה לש תיעדמ ודוספה הירפירפב ,םיכלוהו םיבחרתמ
.הארמב ףוטח טבמ תועצמאב ,וז הירואית קודבל ןתינ לשמה ךרד לע .ךכב ןיא ,וינפל ףא םיתיעלו ,לכה ירחאש
תוחפל וא ,קודבל ןמזה עיגה ירהכ ,הבגב טבמ ירה אלו ,הבגב טבמ ירהכ ,הארמה לש התיזחב טבמ ירה אל
הקיטסילבה לש התנבהב חתפמ םרוג הווהמ ,התווהתהב היצזיליויצל למסכ ,ותווהתה ןמזב םחל .םחלב ,קוסעל
הקיטמתמה איה אלה ,תרחא תישעמ הירואת לוספל ידכ ךכב ןיאש ןבומ .םינפו ץוח ,הידדצ לע ,תישומישה
תולקב הצירפל תנתינ םישוחה תפשל ןוימידה תלבגה ,תמא .םינושה םייסיפואיגה הינווג לע תידדמימ שמחה
הסינכה תא אלה האיציה תא שפחל אצויל ול המ ,ןניקסע הימיכב םא םלוא ,םילקימיכב שומש ידי לע ,תיסחי
...תישומיש הקיטסילב אלל בוש ונתוא הריתומ ,הילאמ תנבומ התויהב תאזו ,שקבל וילע
יטילופ.ז ןילופונומ
טנילקל םימיוסמ ןיבוט תריכמב ,לשמל ,קסוע לודג ףוג םא .םמצע לע רומשל םיבהוא ,םילודג םיפוג
םג ול שיו ,תמאב לודג אוה םא .ומצעל ותוא דדובלו ,קושב טולשל ליבשב לכה השעי אוה ,םיוסמ
םזי לכ .טושפ הז ללכ ךרדב .ולש היהי 'קוש'ה לכש גאדי אוה ,הבוט 'תיניעידומ - תיעצבמ' הקלחמ
םירכמנ םהש ינפל ,וכרד םתוא 'ריבעה'ל תוחפל וא ,ןיבוטה תא ונממ תונקל בייח קושל סנכהל הצורש
תוקלחמה תוסיוגמ דימ ,'דבל דבוע ינא' ,םהל רמואו ,םיציב םע םזי ול םק םימעפל .טנילקה ותואל
,תופיקתב רתוי תצק ול םיריבסמ ,ולשב אוה לבא .קסעה 'תונידע' תא ול תוריבסמו ,הלועפל תויעצבמה
םש .ןוכנ ,אוהו .רדוסמ דובעל בייח הזכ טנילק לע יונבש קוש' ,ול םירמוא 'ןיבת' .עמוש אל וליאכ ,אוהו
לבא ,תמוסרפ בהוא שממ אל ,תעדל שי טנילקהו ,ותוא םימסרפמ טושפ םה ,םהל סאמהל ליחתמשכ .ןיז
'םיריהזמ' םהו םהל רבשנ ףוסב .םולכ ותוא ןינעמ אל ,קי'צפו'צה לע ול תבשל לוכי םלועה לכ ,הז ונדידי
,!?המישנ התואב דסממה תאו םינוילימ קפוד ץימא םזי ?כ"חא םינש המכ הרוק םיבשוח םתא המו .ותוא
יל .תודגאב ילוא .!?תנוונמהו תתחשומה תויזוכירה ינפ לע תישפוחה הלכלכהו םזילרבילה חור ןוחצנ
םינריאל קשנ רכמ ?אל ,ול עיגמ לכה ירחא .םינפב תובוט םינש המכ ןוחטל ךלוה רבנמש הארנ ,תישיא
.קאינמהיאוויב יסייק םילעושל שאר
הזו ,םינורחא שי .רבד לכל םינושאר שי .טועפ אלש יאדו ךא ,ילוש ןינעב םירבד לש םתישאר
םייטקיבוא לש םתוחכונ תלאשל תעדה תא ןתיל יואר ,תורמסמב רבד עבקנש ינפל .השק תצק
הניא שקובמה תחנה יכ עדת דימו ,ךל ורמאי םיווש ןיב ןושאר .ןמזה תורגסמב םיירויצ
אימחת אל ,הנידמה יחרזא ללכ לש תיפרצימה הבישחה ,ךדיאמ .תיגשומ הריתס חרכהב תררוג
יכ המוד רשא ,םייטפשמ םידעסבו תוילילפ תויצקנסב ,םירומא םירבד המב .ונתיאמ ימל ללכ
הבשחמה לעב ונדידי אוה םכריכזנ רוביצה .עבוקה אוה רוביצה וב םוקמ ,עישוהלמ םדי הרצק
וז התיהו ןתי ימ .,ףרצימל ותמורתב ילוא ,? םיווש ןיב ןושאר ,ןכ םא ,הנודנה תיפרצימה
.!?טלחומ ךרע תלעב וז התיהו ןתי ימ :רמאנ אמש וא ,טלחומה הכרעב תדדמנ.ןמזה לבח טושפ.ךרובע תושעל הלוכי הנידמה המ לאשת לא

בטי .מ ןזואב אנ
םילותח הלא" .םוטק םהלש תילאמשה ןזואה הצקו ,ביבא לתב םיבבותסמ םילותח רתויו רתוי
תא ףא תשייבמ התיה אל ,ינוריעה לותחה ינינעב הגילפמה ותונעדי רשא ,ירוא יל רמא ,"םירקועמ
ךותיח י"ע םילותח רקעל רשפאש הליגש ימ .האמה תילגת וז ,יניעב .םיגולופורתנא-ואוזה לודג
ה'רבחל רפסמ ךלש לותחה תא עמוש התא םואתפ .לבונ סרפל אוה יואר ,םנזוא הצקב טושפ
הלודגה הלאשה .תרחא ירמגל תועמשמ לבקמ הזו ,ןזואב הלותב איה לוממ השדחה הלותחהש
האופרה םלוע לע קויד רתיל וא ,םיינש לע םיכלוהה ,ונילע וזה תילגתה עיפשת דציכ ,ןבומכ ,איה
,םילכתסמ דימת ונייה ,הרשע ינב ונייהשכ .ילאוסקסויצוסה ונמלוע לע קויד רתי רתיל ףא וא ,ונלש
ןהיכונתש הלאכו םידרפנ םיכונת םע הלאכל ןתוא םיקלחמ ונייה .תמאב .תונבה לש םיינזואה לע
םקלח ,םינוש םיגוסמ םיליגע דונעל וגהנ ןדיצמ תונבה .המל ןיבמ ינא םויה .ןפוצרפל םירבוחמ
ינא ,םויה :יתרמאש יפכ .התנחבה תא שטשטל ,ןבומכ ,דעונ םקלחו ,ןיעה תא ךושמל רורבב דעונ
טושפ ליגעו ,ןבומכ לאמש ךונת לע ,םיליגע דונעל ,םיוסמ בלשב ,ונלחתה ונחנא םג .המל ןיבמ
םיאומוהה "?הקיזומ תצק עומשל ילא אובל הצור .הפיו םלש ילש לאמש ךונת ,יארת ,יה" :בורל
אוה רהוזו םלשומ המכ הארת ,ילש לאמש ןזואמ ךל תפכא המ" :ןימי ןזוא לע ליגע ודנע ונניבש
םוש ול ןיאש רורב ירה ,הקיזומ לש הזה ןינעה לכ ,ללכב ."?בהוא התא הקיזומ הזיא .ינשה דצה
בשוח התא המלו ,תעמוש איה הקיזומ הזיא ךתוא ןינעמ ,הרוחב םע אצוי התאשכ המל .רחא רבסה
הפישנ וא קוקיל המ םעפ םתבשח !?המ דיגהל קוידב ךיאו םישל טילקת הזיא ,שארמ עובש
.יתימאה ןינעה איה ןזואה ,רורב לכה םואתפ ,וישכע אלה !?תושיחלו !?ונל םישוע ןזואב המימת
ןמו .ונלש רפסה תיב דיל שממ הרג הלוש .הלוש - תחא היעב דבלמ ,הפיו בוט ,ןבומ הז לכ
יאדו םתאש ומכ ,םידוהי לש ןדע ןגו) .ןדע ןג יצח שממ 'ןויז הלחא' איה הלושש היה תומסרופמה
,רמול םיענ אל ,הלוש ,וישכע .(יוצמ דיהש לש ןדע ןג ומכ ,םיחרפו םימ ילפמ םתס אל הז םיעדוי
ויה הלושלש תודוהל בייח ינא ,תאז םע ,!!!םולכ תעמוש אל ,ירמגל תשריח לבא ,תשריח התיה
.ןח תאלמו הלגלגע הרוצו ,םלשומו דרפנ ךונת - תומיהדמ ,םיינזוא
בציתהל ,(?אל ךיא) ,ונתוא האיבמ וז הדוקנש ,קפס ןיא !!! אלו אל ? הירואיתה סרה ,? הריתס
התרוצ וא ,העימשה תוכיא ,בושח רתוי תמאב המ - םינמזה לכ לש תולאשה תלאש לומ
?ןזואה לש תינוציחה
...תולודג םיינזוא שי ,ילש החפשמב םירכזה לכל ומכ ,בגא יל


יזיא םייחה לגעמ

:ומצע תא לאוש אל אוה ,ןטק גד לכוא לודג גדשכ
'ילש העילבה תיב לא החושה ,הז ןטק גד שיגרמ דציכ'
:ומצע תא לאוש אל אוה ,לודג גד לש העילבה תיב לא החוש ןטק גדשכ
.'יתוא לכואה הז לודג גד שיגרמ דציכ'
.ישיא דמימ לכ תורדענה ,תוישיאני םיסחי תוכרעמ םייקל םילגוסמ םיגד
.םייחה לגעמ םג הזל םיארוק

.

יזיא םסוק אוה
תרמוא ךתוא הצורש הרוחב !גאדומ ינא .םיסקמ ינאש ןורחאה ןמזב יל תורמוא תורוחב ידמ רתוי
איהש וא ,ךתיא בכשל הצור אל איהש וא ,ךתיא בכשל הצור איהש וא ךילא תעגעגתמ איהש ךל
הז תא הל השוע התאש וא ,םייחב םעפ ףא רתוי ךתוא תוארל הצור אל איהש וא ,ךתוא שוגפל הצור
הלחא ,ידומח :תנווכתמ איה ,םיסקמ התאש ךל תרמוא הרוחבשכ לבא .םירחא םירבד ןוילימ וא
םרוג המ גשומ יל ןיאש איה תמאה ,וישכע .ףפחתת - תורחא םילימב וא .דבוע אל אוה לבא ,םסק
תמאב המ שפחמ ינא םא .הז תא יתדביא םואתפ וישכע ,הככ היה אל הז םעפ תרמוא תאז .הזל
בשוח אל ינאו ,וטנ ינא .אצמנ ינא .םיקחשמ קחשמ אל ינא .הז המ קוידב עדוי ינא זא ,יב הנתשה
יתייה םא ? םישוע המ .םיאמ וליפא ילוא דיחפמ הז ,וטנ ינאש הארנכ לבא .ער ךכ לכ הז ,וטנ ,ינאש
תיחכונה םיכרדה תשרפבש איה תמאה .הז תא תושעל ךלוה אלא ,הז תא בתוכ יתייה אל עדוי
ילוא וא דיאה וגאה קזח רתוי תמאב המ איה הרורב תוחפה הלאשהו .הרורב דאמ המלידה
!?רפוסה


יאוויב יסייק תויוטש בוזע
סרטניאכ קנעומל ,אמש וא ,ריחמ אלב ןתינל אוה המוד ,ויתורבד ללכמ קתונמ אוה רשאכ ינחור ןובזע
וא םלבקמל ,םירשבמ םה ןולקש שיו ,םנתונ לע חבש ופיערי הז גוסמ םירבדו שי .ןתונה לש ידעלב
.םהשלכ םיישילש םידדצל


back to main page ישארה דומעל הרזח