םלועל B הדוקנל A הדוקנמ ךרדה
.ןהיניב רבועה רשיה לע תנכוש הניא
('א ךרכ היתורודל תישומישה הקיטסילבה)
:הקיטסילב
בטי.מ קודב
יכה הככ .יתוא ריכמ אל ,דחא ףא לבא ,דחא ףא לבא ,םלוכ תא ריכמ ינא - תרמוא תאז .יומס לבא ,ה'זנרבב ינא
,ה'זנרבב תויהל .םיריכמ אל ,!?והשמ יל דיגי ימ ,גד ומכ קתוש ,הצור אל .םולש רמוא ינא ,הצור ינא םא .בוט
םישנא הברה אל .רתוי ףלא יפ הז ,'רתוי' רמוא ינא המ ,יטירבלס תויהל םתסמ רתוי הז ,יומס התא םא דחוימב
דחא הז ,הרדגהב ,יטירבלס .ה'זנרבל עיגהל יוכיס ול ןיא .ה'זנרבב אל אוה יטירבלס לבא ,תאזה הנחבהל בל םימש
,ונחנא וישכע .ה'זנרבב היהי אל םייחב .ה'זנרבהמ םישנא לש תומוקמב בבותסמש .ה'זנרבהמ םישנא םע בבותסמש
םיציצ הל שיש וא ,םיריכמ םלוכש םשו ףוצרפ ול שיש וא הז ,יטירבלס המל ,זיטירבלסה תא םיבהוא ,ה'זנרבב
םיאנותע שי זיטירבלס שיש הפיא .תונצחיל בוט הז .םתוא םינימזמ דימת ונחנא הז ליבשב .ריכהל םיתמ םלוכש
אל ,םיאנותיעהש ללגב ,בושח לדבה הזו .הנשמ אל הז ,יומס התא םא םג .םייק התאש ןמיס הז םיאנותע שי םאו
בלשל רבכ תעגהו ,ה'זנרבב תמאב התא םא ,התא יכ .בושחש המ הזו .יטירבלסה לע םיבתוכ םה .אל .ךילע םיבתוכ
םע ונרמג ,הידמב הלש תופקתשההמ הבושח תוחפ תואיצמהש ,תכרפומ היצפסנוקב יובש אל רבכ התא ,יומס לש
.קודב הז .זיטירבלס ומכ ןיא ,הרפ ליבשבו .הרפל םירזוח וישכע ונחנא ,טסופה


יטילופ.ז חורו םיאישנ
,תחא הדוקנמ אצוי ,ועבט ךכ ,קרב .תועט .וניניעמ הניש ,הארנ ךכ ,הרידמ אל ,חתפב תדמועה םיקרבה תפוס
,ערוז אוהש סרהה םג ומכ ,קיפמ אוהש שערה .ןנכותמהו יפוסה ודעיל דע ,ומש לע תארקנה תוריהמב ,ךישממו
רוצעל חילצה אל דוע שיא ,ןוכנ .ותווהתה תישארב דוע םה םייופצו םירורבש תורמל ,ותלועפ רחאל קר םירכינ
יכ ירבו ,ריבסהל ןתינ אל ,תנבומ יתלבה ונתושידא תא .וב טולשל וליפאו ותוטהל ,וחילצה םג וחילצה לבא .קרב
הז ,!?ונל' , '!תויהל ללוכי אל') .רשבה ריס לע םיבשויה תא דימת ןייפאמה ,ינגרובה תויתפכיאה רסוח אוה הרוקמ
הימפסאב םולח ,הז תא הז ולרטני תוחפל וא ולטביש םפוס ,םידגונמ םיקרב ינש יכ הנעטה םג ,('!הרקי אל חטב
הזאפבו ,ןמזה ותואב ,הז ןוויכל הז ,תוליבקמ תודוקנמ תאצל םה םיבייח הז תא הז ולטבי םיקרב ינשש ידכב .איה
,םיקרב לש םפוס היפל ,תימיטפוא תוחפה הנעטל הנפנ םא םג .רורב הזו ,ןאכ הרוקש המ אל הז .קוידב הכופה
ריאהל ץפח אוהש קרב לש וביט .םימוחינ לכ הב אצמנ אל,הז לש ותמצועמ הז םיתיחפמו ,הז לע הז םיעיפשמ םהש
.םיקרב רתויל ףאו םיינשל לכה קיפסמ שי ,םיעדוי ונאש יפכו ,טלחומה ונדבואל דע וב טולשל זאו ,ורואב לכה תא
תאז ,םינכסמכ ונילע םחרל וא ,םישפיטכ ונתוא טופשל הירוטסיהה הדיתע םא
,םיטקונ ונא ןיא ,הפוסה לוכיסל תיביטקא ךרד תטיקנש ןויכמ ךא .עדנ אל יכ ריבס
,םייתכתמ םיצפח שובלל וא דונעל אלש ,ונתיאמ דחא לכל ץילמהל אלא יל ןיא
הז ילוא ,עדוי ימ .םיהובג תומוקמב בבותסהל אלש רשפאה תדימב לדתשהלו
!?הירוטסיהה טפשמ תא תוארל וכזיונתיאמ המכו רוזעי'יאוויב יסייק ילש תחתב הטילא

,ינויערה הסיסבב ,היטרקומדכ ןיא ,רבד לש ופוסב אלה .ליזנה גשומה איה תוניגה אמשו ,?'תנגוה יתלב תורחת
אלה ןיא סונמ םאו ,וז הנקסממ סונמ ןיא יכ הארנ ,?ורצוי לע םק םלוגה .תוטילאה ןוטלש תחצנהל רושקה לכב
ורמאי ,!!בוטש יאדו !בוט' .?בוט הז םאה :הלאשה (ןמזב אל יכ םא) ללחב תרתונ ךכשמו .המכו המכ תחא לע טלפמ
םינוילע ןכ םא .םה םיחבשמ וחופיטו ותוריש תא רשא ןויערה ץותינב ףרה אלל םיכישממ םהש ךות ,ךכמ םירכשנה
םאו ,!?וקפתסי הלפשהב םינוילעו םינוילעכ םינותחת אמש וא ,המה םילשפומ םפוס םינותחתו םינותחתכ
,תודוהל אלא ןיא ,לכה ירחא .רתונ דוע ילוא קפס יכ םא ,ןאכ ןיאש ירב אלה קופיס ,ןניקסע תוקפתסהב
'יטרקומד' שומימ איה אלה תנגוה אל תורחתו .תנגוה יתלב תורחת רוסאל תעדה לע הלעת אל ,הבטימב היטרקומד
,ואצי ךממ ךיבירחמו ךייסרהמ ,?ךכב המו .(?יטסיטילאה) טועימה תויוכז לש יתטיש חופיק םגו ,בוט .בורה ןוצר לש
The good things in life, always melt, and this is one of them”" : Robyn Hitchcock תאז אטבל ביטיהש ומכ וא...ינא יתייה הזש חוטב אל ינא םצעב לבא .רוצילא שרגמל דע יתצר ,םעפ
(.ש לאנתנ).

יאוויב יסייק רצקמ ותוצרב

םנמאה .רשפ בורל ןה תונותנ ,רתוי ףא ילואו תוחפ אל םילימ .םרשפ ,רצויה עדי ךא ול ,דיב רמוחכ טיטו םינבל
רסמכ רבעומה םאו !?םילימ ןיא השוחת ליבומה ענשמכ הלעי אוה םג רשפ ןיא אמשו ,םרשפ אוה בושח תמא ןמזב
יא םולכ אלב רוטפ ,ןניקסע לוגיפב םאו .אוה םילוגיפ קצב זא םג םאה ,השילה םותכ קר ררבתמו הלוע ,רדוח
ןויער ,תרגסמו הנומת ,בבוסמו הביס ?הזכ לש ורדעה תועמשמ יהמ ,קיידנ םא וא ,רשב לש ולרוגב הלעי המ ,רשפא
תאז ,רשבה םה םינבלה אל ירה ,הדועי טיטל םא ןיבו הפוס קצב וז הסיע םא ןיב !?הסיע ,הלילב אמש וא עוציבו
ירהכ האמחה ירה אל ,לישבת וא הגוע ץיודנסב ומכ ,ותלוכת ילוא וא ,תיבה רדחה ריקה הז םאה ךא ,רורב
ןיא דיב רמוח ,תודוהל םא יכ ונל ןיא ירה .םילתוהמ ונאצמנ בוש הניבגב יזא ןבומו רורב ,לצינשב םאו .לצינשה
.רתוי קיודמ רואיתכ הארנ ,ינמולגמ פירטוגא ,אלו אל ,?איה הריזג ,דיה ןמ אצויה רמוחמ רתוי הטילש רב אוהיזיא רדס הפ היהיש

חורבל לוכי ךניא ,ברעב ישיש םויב רבודמש החנהב ןבומכ ,לייק ןהו'ג לש טילקת עמושו ,דבל ,תיבב בשוי התאשכ
דימת ,ןבומכ .רחא רבסה םוש הזל תויהל לוכי אל .שבתשה ימלועה רדסב והשמ .קופד טושפ והשמש ,הבשחמה ןמ
ץורית הז קויד רתיל וא ,ץורת אל הז לבא ,הלחתהמ קופד היה ימלועה רדסה .שבתשה אל רבדש רמול היהי רשפא
הבשחש ,יהשיממ הלש ןופלטה תא תלביקש יהשימל רשקתמ התא ,תונמזה התואב םא .שיבמ רמוא יתייה ,בולע
לש קוחרה דצב הרוחבהו ,וילא גייחת קר התאו ,ןופלט רפסמ ךל ןתית קר איה םא ימלועה רדסה תא תונשל רשפאש
םלעי אל הז םעפהש לבא ,םעפ ךל הרק רבכש ומכ ,הינשה לע דחאה וקלדית םתאו ,ךתוא שוגפל םיכסת וקה
ןופלטה תא רגוס התאו ,תיבב אל איהו הילא רשקתמ התא תונמדזיה התואב םא זא ,ףצ שפנ לעוג וירחא ריאשיו
תא תונשל רשפאש בשחש ,והשימ ךל ריכהש ,יהשיממ ךל ראשנש ףצה שפנה לעוגב עקוש דימו ,הלקה תשוחתב
לע דחאה םתקלדינו ,ךתיא שגפהל המיכסה איהו ,הילא תרשקתה התאו ,התוא ךל ריכי קר אוה םא ,ימלועה רדסה
הז לכ םא .וב עוקש התא וישכעש ,הזה ינורכה שפנ לעוגה תא ריאשהו םלענ הזש דע בינגמ םכל היהו ,הינשה
לוכי אל .הלחתהמ קופד ךלש ימינפה רדסב והשמ .קופד והשמש הבשחמהמ ררחתשהל לוכי אל טושפ התא ,הרוק
טושפ ךלש ימינפה רדסה .הלחתהמ קופד אל רבד םושש רמול רשפא דימת ,ןבומכ .רחא רבסה םוש הזל תויהל
...שיבמ רמוא וליפא יתייה ,בולע ץורית הז קויד רתיל וא ,ץורת אל הז לבא ,שבתשהיטילופ .ז 1 הרוטטקידה תא רוצעל

המ ול דיגת אל םא .ןיבמ אל - ןטק דוע אוה ,תעדל שי רוביצה יכ .םדא ינב םג ופרשי םירפס םיפרוש וב םוקמב
,תיסהל ןכ םא רוסא .הבונת ל"כנמ תא גורהי אוה ,םיעט אל הז הצומח הניבגש ול דיגת םאו ,עדי אל אוה בושחל
יסחי אוה ונל עודיכ יוטיבה שפוח .רדסב אל אוה ,והשימ םע ההוזמ תויהל יושע רשא והשמש בושחל הז התסהו
בשוח התא םא הז ללגב .םלתב םיכלוה אלש תויפ דחוימבו ,תויפ םותסלב ער םוש ןיאו (.א.א ?אל רבד לכ ומכ)
הזש דע היצטידמ השעתו רהמ ךל ,הז תא בושחת אל םגש יאדכ ,ךתבוטלו ,הז תא דיגהל ךל רוסא ,דגוב ןיברש
לדגמ םצעב התאש ךל עדת ,הלבח תנבל בתוכ התא םאו (וסנת - הז ךרוצל הרטנמ הלחא וז ,בגא קרביב) .ךל רובעי
רורפג לע בושחלמ ךל הלילח ,םויה איהש יפכ הנידמה תומדל וא ,ינויצה ןויערל דגנתמ התא םא .אבה 'לאגי'ה תא
ויהש םייתש וא תוא םהב שיש תואמסיסב שמתשהל אל לדתשת ,תיתד היפכ דגנ התא םאו ,עובשה ותואב לגד לעו
ןואיזומב שיש עמוש התא םאו ,רהמ םילגרתמ .םילגרתמ לבא ,השק הז הלחתהב ילוא .םיצאנה לש תואמסיסב םג
התא .תחלצה .רזומ ךל הארנ אל הזו םיוסמ טועימ דגנכ ,(?בורה) היצוטיטסנוקה ירחוש םינגראמש הנגפה ,ביבא לת
,היטרוקמדו םולש רחוש םע ונחנא היפל - ידוסיה רפסה תיב תנשמ תא ןנשל דוע ךל ראשנ .אילפהל ךנוחמו םינפב
השק ידמ הז םא .ןכומ התא והזו ,הילע ופכנש תונשנו תורזוח תומחלמ ךותל הדלונ לארשי תנידמו ,םיער םה םיברע
.ךל רובעי הז תוריחבה דעו ,הרטנמה תא ןנשו רוזח שאיתת לא

(.רלימ ןתנויל שדקומ) יזיא לבח

לבא ,תויהל לוכי אל םנמא הזו ,ףוגנזיד בוחרב ,הכרדמה לע ימותל ךלוה ינא הלילב ישיש םוי
טעמכ איה .הלודג רתוי תצק קר ,תודגאב ומכ תאזכ םיעדוי םתא .היפ תדמענ ילומ שממ ,ילומ
יתימא רתוי היהנ הזו ,הירחא ךלוה ינא .יתוא ףשכמ טושפ הז .דיב טיברש ןימ הל שיו הפוקש
ךכ לכ אל הזש ןוכנ) .םש שממ םש איה אל לבא ,םלוח חטב ינא ,תויהל לוכי אל הז .עגרל עגרמ
התוא רכוז ינא לבא ,םישגהל החילצמ שממ איה לכה אלו היפ שממ אל איהש רבתסמ יכ יתימא
לכב ,קסעה לכמ םיצחלנ תצק ינאו ילש היפה ,רבוע ןמזהש לככ ,םייתניב .(יל בוט הככו היפ רותב
םימקו ,םילפונ הברהו ,םיחילצמ תצקו ,םיסנמ לבא .בוט ךלוה דימת אל הז םדא ןבו היפ תאז
...םילפונו
זאו תכלל הטילחה םעפ לכ איה ,דחא םויב היה אל הז בוט .ינממ תכלוהו המק ילש היפה דחא םוי
ינאו ,רוזחל הל סאמנו תכלוה איהש הטילחה איה םואתפש דע ,הכלה םעפ דועו ,הרזחו העגעגתה
ךסב לבא ,הזה לאוטירהמ סאמנ תצק רבכ יל םגש איה תמאה .הז םע םישוע המ עדוי ךכ לכ אל
,בינגמ והשמ םע תאצלו ,םשו הפ ץוחלל תצק ,רדתסהל רשפאש יתבשח ,תרמוא תאז ,יתיצר לכה
הצור אלו רתוול הצור אל ינא םוקמ והשזיאב .ןמזה לע לבח שממ .רבד םוש .היפ ירה וז תאז לכב
םש איה ,אל לבא ,םלוח חטב ינא תויהל לוכי אל הז .עגרל עגרמ יתימא רתוי היהנ הז לבא ןימאהל
אל איה םירבדה בור תאו היפ שממ אל איהש רבתסמ יכ יתימא ךכ לכ אל הזש ןוכנו) .םש שממ
.(יל בוט הככו היפ רותב התוא רכוז ינא לבא ,םישגהל החילצמ שממ
,םדא ינב לבא םיפיו םירשכומ .םדא ינב ומכ ,םתס ןה ,םצעב ,תויפש הזה ןיינעה לכ לש חקלה
השק תצק תויהל ליחתמשכ זאו ,ןימאהל ךל תומרוג ןהש הז ןהלש הלודגה היעבה ונל דוגינב לבא
ומכ הזש וא ,ןתניחבמ ,הלאה םיניינעה לכ םע דדומתהל חוכ ןהל ןיא ,תוחרובו תוקלתסמ טושפ ןה
...לבח תמאבש הארנכ .ןמזה לע לבחש וא תודגאב
(וגא'ת ךל דרגל הלוכיש הנוזתבה הדלונ אל דוע ,ןתנוי)

הרזח