.דחא רשי רבוע ,תודוקנ שולש לכ ךרד
.הבע קיפסמ אוהש - יאנתב
('א ךרכ היתורודל תישומישה הקיטסילבה)
:תישומיש הקיטסילב


בטי .מ .שולש
ול וארק םה .עבראל םיינש ןיב רפסמ דוע רופסל וליחתה םלוכ .תמדקומ הארתה םוש ילב .ליחתה הז םואתפ
אל םיבשחמה לכ .םיסרוק הקיטמתמה יקוח לכ אלה ,!?הככ םיילמרונ םייח להנל לוכי םדא ןב ךיא .'שולש'
ךל שי םויהמ ונרמג ,הויזו ויז באז - םידלי העברא ךל ויה םויה דע םא .טטומתמ לכה םצעב ,רתוי םיווש
ינמי יצח ומכ ,הזל ואיצמה הרפס םג (חוטב אל ינא לבא תרחא הז תא םירמוא םה רכזבש בשוח ינא) .שולש
םירותפכ עברא לש תורושה עבראל תחתמ ,הטמל ספאה תא וריבעה טושפ םינופלטה לע ארונ טושפ ,8 לש
,וניש םיבושיחה לכ תא - לוכה אל דוע הזו .העצמאב - 0 - דחא רותפכ םע תישימח הרוש וחתפו ,םדוק ויהש
הווש אל רבכ ,רוכזל לק יכה היה רפס תיבבש ,עובירב עברא ,הז לע םתבשח עבראב רתוי קלחתמ אל רבכ 10
התא ,םילקש השימח ךממ שקבמ תלוכמב רכומה ,םולכ דוע הזו .םלש שרוש ןיא רשעל ,ונרמג .רשע רתוי
הככ תועשה תא רצקל וטילחה אלו ,העובק הממיהש ונלזמ .והשמ ול תבנג וליאכ ךילע לכתסמ אוהו ,ול ןתונ
םכל םתוח ינא ,סופתי אל הז יתעדל .Big deal ,24 םהל םיארוק טושפ םלוכ ,תועש 27 ןיידע ונל וראשנ
םוקמבו עובשב םימי העבש םע ,הככ תויחל םילוכי םישנא ןמז המכ ,סופתי אל הז -זוחא הרשע עשתו האמב
הזו ...(תולקב לגרתמ שממ אל ינא ,אצוי הז הככש יל המדנ) שולשו םישולש וישכעמ ויהי שדוחב םימי 44
.םילימ תואמ שולשה תא רובעל אל יל רמא ךרועה לבא לכה אל דועיאוויב יסייק תיטסילב הזונפיה

הזונפיהל רושקה לכב ,בר קפס ריתומ ,תושגרכ ,ונייח לש םתוילגלגע תא ,םימדמ ונא וב ,לאונה ןפואה
םימסוח ,ונניבש םיטסיבואטה תשיגכ וא תושגר לש םמוקמ תא םיספות ,םילוז םישוגיר וב םוקמ .תיטסילב
ונחנה ול .שממה ןמ םהב שי ,שחורהו רתסנה ,אבחומה ,ימינפה םאה :קפס רתונ בוש ,םהילא ונכרד תא
בורק ,זא יכ ,םהילא אל םא ,ליבומו רקדזמ היה ,אוהשלכ יטסילב לולסמ יכ רעשל שי ,עגרל ףא ולו ,םמויק
,המדנ ךכ היגולואיכראה ךא .היגולואיכראה תא אלו ,ונא םישפחמ היפרגואיגה תא אלה ,הרקמ לכבו .םדיצל
,םינשב תואמ ינפל ,םירחא םייחב וניווח םתוא תושגר - יהמ וז תוילגלגע עדנ אל בוש .םחר אלל ונב תעתעתמ
,יחה לצבב ונא םיסגונ תע ,וניפב ססומתמ חופתה םעט אמש וא ,םישמ ילבמ ונא םיווח םתוא ,םילוז םישוגיר
םעפב םיזעמ ונא גולוכיספה תפס לע .!?ולש םישוגירה ליבשב םלשל ןכומ רשא םמותשמ להק לומ לא
לפטמה לאוש "?היגולאיכרא וא היפרגואיג" "תיטסילב היהתש לבא .רדסב - ?הזונפיה" ,למלמל הנורחאה
"ינוידב עדמ לש ןוויכב רתוי ונבשח" ,קתקתמה םונורטמה לע תחנומ הינשה ודיו בהזה ןועש תחאה ודיבשכ
,עגר עגר" "םולכ ורכזת אלו וררועתת שולש דע רופסאשכ.".. .םולח קפס - שוגיר קפס ךותמ ול םינוע ונא
.המ ונרכז אל טושפ לבא ,ול קועצל וניצר ,".ונחנא..


יזיא יררה חטש
,התאו ,םירפסב קר וראשנ םירודלפמורט .ךלוה אל הז דחיב .וישכעו טילחת .?רהה תא שובכל וא ? תומל
לבח,שוביכ לע ךלוה התא םאו ,ונלש ראשנ רהה זא ,תומל טילחמ התא םא יכ ,ךלוה התא ןאל טילחתש יאדכ
שובכל םירמוג אל םעפ ףא ,דימתמ לופיט ךירצ ,תעדל שי תאז ,רה יכ .תומל לע ללכב בושחל ןמזה לע ךל
,ןכ תמ .תמ התאש ךל עדת זא שוביכה תכאלמ תא רבכ קיספהל לוכי התאו ךלש אוהש בשוח התא םאו .ותוא
התא דימת ,תמאב ךלש אל אוה םעפ ףא ,רה יכ .תמ התא לבא םישדח םירה שפחמ רבכ התא ילוא .ירמגל תמ
תכלל ךירצ התא דימת .תמ התא תקספה .עגרל קיספהל אלו ,ותוא שובכלו ותוא שובכלו ,ותוא שובכל ךירצ
ןיבו אוה ךלש רההש בושחת םא ןיב זאו עגר חונת ,הזה רהה תא שובכל בייח ינא ,ןטבב תאזה השגרהה םע
תילכלכ ונרדתסה .יתוא בוזעי אל רבכ הזה רהה וישכע בוט ,בשוח התא םימעפל .תמ התא - ךכ אלש עדת םא
םא ןיבו ןכ םא ןיב לבא ,ןוכנ הזש תויהל לכוי ,שוביכה תכאלמ הרמגנ ,והז רפס תיבל םיכלוה רבכ םידליהו
,רהב .ותוא שובכל םירמוג אל םעפ ףא ,דימתמ לופיט ךירצ ,תעדל שי אז ,רה יכ .רומג .תמ !ןוכנ ...התא .ואל
זא .תמ התא !ןוכנ ,רמגנ שוביכה םאו ,רמגנ אל שוביכה דוע לכ תרמגנ אל שוביכה תכאלמ ,שוביכ לכב ומכ
,םירפסב קר וראשנ םירודלפמורט .ךלוה אל הז דחיב .וישכעו טילחתש יאדכ .?רהה תא שובכל וא ? תומל
...ךלוה התא ןאל טילחתש יאדכ ,התאויטילופ .ז 2 הרוטטקידה תא רוצעל

העיגפבו תונעזגל תיסמה םוסרפב ראשה ןיב ?המבו .ןיקסוס הנאיטט 'בגה העשרוה ,ונרשבתה ךכ ,םויה
:תונעזג רידגמ ןישנועה קוח .תד תושגרב
לש םיקלח וא רוביצ יפלכ םינדמ תמירג וא ,תומילא וא תוניוע ,הביא יוליג ,יוזיב ,הלפשה ,הפידר - "תונעזג
;ינתא-ינמואל אצומל וא עזגל תוכייתשה וא עבצ לשב לכהו ,היסולכואה
אוה ,תד תושגרב קסועה קוחב קרפה לש ונינע לכ .םינורתפ טפשמה תיבל ?תונעזג ןיבו םלסיאב העיגפ ןיב המ
העשרוה רומאכ .תיתימאה היעבה הניא תאז ךא .ןהילע ףיסוהל אלו תונעזגה תוריבעל הליבקמ אוצמל
:קוחה עבוק .תד תושגרב העיגפב םג השפטה
:תחא הנש רסאמ - וניד ,הלאמ תחא השועה
;םירחא לש םייתדה םהיתושגרב וא םתנומאב הסג העיגפ עוגפל וב שיש םוסרפ םסרפמ (1)
תלפונ ,ןוילע בכוכ ןאירב וא ,ושי לש ןורחאה יותיפה ומכ םיטרס הרדשב תילארשיה היזיולטה יכ קפס ןיא
םג לפונ ןיליפתב תרטועמה המורע השיא לש המוליצ םוסרפ יכ קפס ןיא .ףיעסה ירדג ךות לא הרתי תולילקב
.ויבתוכל השוב וניא ףיעסה יכ בשוח ךכ בקעו ,יוטיבה שפוח לש דיסח וניאש ימ םג ,םלוא .ףיעסה ירדגל אוה
העיגפ" .יוטיבה שפוחב העיגפה תדימ תא וב לוקשל טפשמה תיבל הפי חתפ ןתנ קקוחמה יכ תודוהל ךרטצי
יאדוו ,ותושיגר תדיממ רזגיש ול רוסאו ,יביטקיבוא תויהל בייח העיגפה לש התוסג תדימל ןחבמה ."הסג
ךא .הסג העיגפ וניא ,ריזחה זורכ .עגופה דצה לש ותוהיממ אל םגו ,עגפנה דצה לש ותבוגת ןפואמ אלש
םה םיברש ףא לע יכ קפס ןיא .ץופחנש לככ ,וליבגהל ריבס יכ הארנ ,הסג דיב יוטיבה שפוח לבגומ הב הנידמב
םוטמט לש תועפותב םחלהל ךרדה .ונשיביש ךירצ ,ונלש םיקוחה רפס לע ומוקימ - ףיעסב וב םיכמותה
וא ףוגב ,תורחב עגופ אלש ימ .תויפ תמיתסו תומילא לש אלו ךוניח לש ךרד תויהל הכירצ םישוח תוהכו
לבא .ויהי רשאכ המכוח ילוטנו םירס הלא ויהי ,ורבד תא רמול תוכזה ול ןתנת יכ יואר ,רחא םדא לש שוכרב
תא ונלוכל םתוסה ללוגב ףסונ ךבדנ םא יכ הז ןיא ,התסהל תבשחנ תירויצ תיתוזח ךרדב העיד תעבה וב םוקמ
,אבה בלשה יכ המדנ .שארמ ונל בתכומה טסקטה יפ לע ,הלהקמב רישל ,וטילחי רשא הלא טעמל ,ונלוכ .הפה
יללכב העיגפ םושמ וב שי רשא םוסרפ םסרפמש ימ לע שנוע ליטמה קוח לש ותקיקח היהי קוחר אוה ןיאו
.םוסריפ םסרפמש ימ לכ לע שנוע תלטהל רשי רובעל יאדכ אמש וא ,טקרוק ילקיטילופה
(ןייד .מ) !!!תנווכמ יתלב ןיע םוצע :הקיטסילבב ןושאר ללכיזיא רדסב םייחה
הז הלחתהב .יל קר הכחמו תבשוי איה וליאכ הארנ הז ,(ןשייטס וראבוס) ןבלה יסוס לע בוכר םשל יתעגהשכ
תעגלו תוסנל -םייחב תחא הרטמ קר שי םיבכוכלש היה המדנו ,םיה ףוח לע ,ונבכש הליל ותואב .קילדמ היה
טבמב .סרפתהל הסינ וישכעהש לככ ,תצק ךבתסהל וליחתה םינינעה .'וישכע' היה הזו בינגמ היה הז .ונב
,דיתעה לע רבדל הליחתה איהשכ לבא .הנש האמ םג דמעמ קיזחמ יתייה רצק וישכע םעש בשוח ינא רוחאל
איהו ןיתשהל יתכלה - הנושארה םעפה תא רכוז ינא .תונטקב הליחתה איה .ץיחלמ היה הז ,ךכ רחא לע
רסוחב יתרמא 'עדוי אל' .דירול רטטק יל הסינכמ איה וליאכ יתשגרה '?רזוח התאשכ השוע התא המ' :הלאש
'!?ישימח םוי' '?ברעב ישימח םויב השוע התא המ' - רימחהו ךלה הז םימי המכ ירחא .התיבה יתכלהו ,תוחונ
יתרמא עדוי אל .'תירוא ,ילש הרבח לצא הביסמ שי טושפ' הרמא איה 'אל' .'!םימי השולש דוע הז' יתרמא
,הזמ ץוחו '?אובל הצור ,ילש הרבח לצא הביסמ שי' :דיגהלו ברעב ישימח םויב רשקתהל טושפ רתוי אל .הל
ךיא' - ןוירהל יעיברה שדוחב לואשל ומכ הז .ץיחלמ הז ,הלש םירבחלו יל המ .הלש םירבח םע הזה עטקה המ
,תפסונ םעפ םשל יתעגהשכ ,הז ללגב .'!?תרבדמ תא המ לע םישדוח השימח דוע שי !?דלי הזיא' '?דליל ארקנ
הלחתהב .ןבומכ רחא והשימ .והשימל תוכחלב הקוסע איה וליאכ התארנ איהו ,(ריא יקיינ) לגרב םשל יתאב
תעדל ילב ולש ולוסה תא ןגנמ ןוטפלקש היה המדנו ,הרידב הלצא ,ונבכש ךכ רחא םיימוי .דמחנ היה הז
הארנ ונלש הוהה לבא ,דיתעה לע רבדל ונלחתהש אל הז .ביצי הארנ הזו דמחנ היה הז .ללכב םש ונחנאש
לככ ךבתסהל וליחתה םינינעה .םינש תורשע המכ ךשמב דיתעה לע רבדל ךרטצנ אלש ליבשב ךורא קיפסמ
םילוכי ונייה .םמעשמ טושפ .םמעשמ שיגרהל ונלחתה ונינש - ןוכנ רתוי וא ,שיגרהל יתלחתה .ףלח ןמזהש
האבה םעפב ,הז ללגב .םיצור ונחנא המ ,םיכלוה ונחנא ה מ תארקל ונעדי תוחפל םא ,הז תא בוחסל ילוא
.רבד םושל הכחמ אל איה וליאכ התארנ איה .התוא יתשגפ םשו ,רחא םוקמל יתכלה .םשל יתכלה אל טושפ
לכ םע םג יתיא קר אל .הנותחה ינפל תניידזמ אל איה הזכ שפוטמ ןורקע הל היה .ונבכש םייעובש ירחא
בוט הזש םיבתוכ םירפסב) תונב וא םינב םה םא ועדי אלש ידכ ,לבויו רחש לט ונארק םידליל .הלש םיסקאה
.הז תא ונישעש ונעדי ,(ףופצ תצק רבכ היה ןושארה) ,ינשה תיבה תא ונינקשכו ,(תינימה תוהזה בוציעל
ראשנ וישכע ,והז .הברה רבדל ונל אצי אל ,העדי איה םגש בשוח ינאו ,יתעדי ינא תרמוא תאז .םייחב ונחלצה
?אלש רמא ימ ,רדסב םייחה לכה ירחא ,רמגי הזש תוכחל קרהרזח