יטילופ .ז תדהמ הנידמה תא דירפהל

הצעומב הרבחכ ,תודהיב ימרופרה םרזה םע ההוזמה ,הגיצנ יונמ לע ץ"גב הרוה רבכמ אל הז
תדה יתורש קוחב עובק אוהש יפכ ,תיתד הצעומ לש ,הדיקפת םג ךכיפלו ,התוכמס .תיתד
לש ,םייתלהנמה םיכרצל גואדל הרומא תיתדה הצעומה 'תד יתורש קופסב לפטל' - אוה ,םיידוהיה
קוקז ,ימרופרה םרזה םע ההוזמה רובצ הב שי רשא ריע ,הרואכל .תד יתורשל שרדנה רובצה
הצעומ יכ אוה ,הריתעה סיסבב ,הארנ ךכ ,דמועה ןויגהה .תד יתורש םיקפסמה תודסומב םיגיצנל
גואדל וצרי אל וא/ו ולכוי אל ,יסקודותרואה םרזה תא םיגצימה םישנאמ הלוכ תבכרומה
םידוהי בלשל תונויסנ רתויו רתויל הנורחאב ונא םידע .םימרופרה םהיתימע לש םהיכרצל
וא ,אבה בלשה .דבלב םיסקודותרוא םידוהיל הכ דע ודחוי רשא םידיקפתבו תודסומב ,םימרופר
,ןבומ וילאמ .ימרופר ןייד לש ויונימ- ףא ילואו ,ימרופר ריע בר יונמ ,םתסה ןמ היהי ,וירחאש הז
ןוגכ תודסומ ,תמא .םיסקדותרוא םידוהי לש תדה שפוחב העיגפ םושמ וב שי הזכש יונמ יכ
ידילי תודסומ םא יכ ,םייתרוסמ תודסומ םניא ב"ויכו תויתד תוצעומ ,ריע ינבר ,תישארה תונברה
.ינמותועה הזמ ףא םיתעלו ,יטירבה טדנמה ןוטלשמ לארשי תנידמ השרי םבור תא רשא ,קוחה
התד איה 'תודהי'ה היפלו ,הלא םירדסה סיסבב תדמועה דוסיה תחנהמ םלעתהל ןתינ אל םלוא
אוצמל ונילע ךכיפלו םידוהי ונחנא םג' :איה ימרופרה םרזה תנעט ,ךכיפל .תידוהיה הנידמה לש
,ימצע לוג תעקבה םושמ הב שי ,וז השיג .'הנידמה תד תא םיגצימה םיירוביצה תודסומב יוטב
דוע אלו .איה תגלופמ תודהיה יכ הדבועב ריכהל שי .הנידהמ תדה תדרפהל םינעוטה ,הלא לכ דצמ
תודוקנ רשא ,תודהיב תונוש תודע ןיב אוה גולפה .םידרפסו םיזנכשא ,םיאטילו םידיסח ןוגכ גולפ
תואצותל תועיגמה תוצובק ןיב ,גוליפ דוע אל .רושיג ,תלוכיל רבעמ ןה תונוש הכלהה לע ,ןתפקשה
תומויסקאב ףא םיתיעלו ,םינוש םילכב תושמתשמה תוצובק ןיב גוליפ םא יכ ,ןהיבושיחב תונוש
ידוהי .ותוא עונמל רשפא יאו ותוא רוציל ךרוצ ןיא .םייק גולפה .םיבושיח םתוא עוציב םשל תונוש
תובוחו םירוסא ,םלועל וילע לבקי אל ,ימרופר ידוהיו ,ימרופר רויגב םלועל ריכי אל ,יסקדותרוא
.םתוהמב םייסקודותרוא םהש
תותדה רש יאשר ,ךכל השקב השיגמה לארשיב תיתד הדע יכ תעבוק תויתדה תודעה תדוקפ
,תיתרוסמה תידוהיה הדעה ישנא .לארשי תלשממ ידי לע התרכהלו התונגראתהל תונקת ןיקתהל
.תרכומ (תודע וא) תיתד הדעכ ןתונגראתהל השקב שיגהל םילוכי ,תימרופרה תידוהיה הדעהו
ללכ תא תללוכה ,םויה התוא םיריכמ ונאש יפכ 'תידוהיה הדע'ה תכיפה היהת תידימה תועמשמה
לש ןמויק .תיסקודותרואה תידוהיה הדעל ,היסקודותרואה יטינרבק ידי לע החנומהו םידוהיה
חרכהב רורגי (תוירצונ תויתד תודע רפסמ ץראב תורכומש םשכ) תוידוהי תויתד תודע רפסמ
הנידמה לש התודהי .תידוהיה תדה לש תונושה היתודעמ ,תידוהיה הנידמה תדרפה לש ךילהת
רשקה םוש אלל ךא הלש יתוברתה ףא ילואו ,(ידוהיה םעה) ימואלה ןייפאמכ ראשיהל היושע
ךא ,הנטק אל תוברת תמחלמ להנתת יכ ריבס ךכ לע ,הז ןייפאמ ךותל קוצינ ןכות המ .יגולואית
םאו ,טלחומ ימונוטוא ,הלועפ שפוחמ הנהת תיתד הדע לכ .םלעי יכ ופוס ,הנידמה לש יתדה היפוא
לכב תיתימאה הירכוסה .ינויוויש חתפמ יפל ןתנית וז ירה ,הנידמה לש תיסנניפ תוברועמ היהת
אלש תורשפאה ןבומכ הז ללכב .ךייתשהל הדע הזיאל רוחבל לכוי ידוהי לכש ,איה ךלהמה
תרסח איה ,וזכ השקב רשאי אל תותדה רש יכ הדבועה .טלחומ תד שפוח - הדע ףאל ךייתשהל
איה ,תדה שפוחב תעגופ התויהב רשה תטלחה תא לוספל יושע צ"גב יכ הדבועה םג ,תועמשמ
,צ"גב תטלחהב הצוענ 'הרמהה קוח' לש ותרוה םג ונל רוכז יאדווש יפכ .תירונימ תועמשמ תלעב
שאר רושיאב השעת תד תרמה יכ תועבוקה - {הרמה] תויתדה תודעה תדוקפ תוארוה - היפל רשא
םינינעב םירומא םירבדהשכ תולח ןניא - (!?רמומה אמש וא) ריממה חפסנ הילאש תיתדה הדעה
.תוקמחתה אלא הניא ,צ"גב תטלחה יכ ,ןיבי ףיעסה חסונ תא ארקיש ימ ,םיילהנמ םייחרזא
,הישארו תידוהיה תדה לש התויה .תקדצומ םג רמול ןתינ צ"גב לש תורחא תויוקמחתהמ לדבהבו
תוכמס ,תדכ תודהיה ינינעל - תרמואה תוקמחתה קידצה ,םייחרזאה הנידמה ינינעב םיבלושמ
אנ אובי ,םואלכ תודהיה ןינעלו ,םייחרזאה םינינעל ,תיתדה הדעה שאר ידיב הנותנ הרמהה
וא תדה תודסומל הפופכה איה תיתד תודהי הנידמה לש התודהי םאה ותעד תא הלגיו קקוחמה
לש הטובה היוליגב לחה קקוחמה .יתד יפוא לעב וניאש ימואל ןינע איה הנידמה לש התודהי אמש
ביגי דציכ איה ,ןכ םא ,הבושחה הלאשה .ןמאנ תדעו לש הנחלוש לע התע תחנומ עודיכ רשא ,ותעד
הנעטה .צ"גב תטלחה התוא ןתניתש רחאל (ךפיהלו) רוביצה ויתובקעבו ,יטילופה דסממה
רבכ ,תישאר .שממ הב ןיא וז הנעט .גוליפה תנעט היהת הרכהה ךלהמ דגנכ הלעותש הנושארה
,ךכמ בושח .םניגב ונדחכנ םרט ,יתעידי בטימל .לארשי םעב םייגולואידיא םיגוליפ ויה םימייק
,םידוהי םדגנכו תמיוסמ ךרדב םנחלופ תא םימייקמש םידוהי שי .םייק רבכ גוליפה ,ליעל רומאכ
םייוניש תושעל ךרוצה היהת רתוי תיתועמשמה הנעטה .םהניעב איה הצקומ וז ךרד רשא
50 רחאל הנידמהמ תדה תא דירפהל ןכא ,איה הנוכנ וז הנעט .תכל יקיחרמ םיילהנמו םייתקיקח
תבלשמכ תודהיה לש הדוחי תא ףיסוהלשי ךכלו .לקשמ תדבכ המישמ וז - ינתמיא קוביח תונש
ףאו ינויגה ,ירשפא הז ןכ יפ לע ףא .המישמה לע םייתעבש השקמ רשא דוחי - תדו םואל ,תוינתא
לש תדה שפוחב העיגפ הנווהת הלאש ילבמ תוטלחה לבקל יחכונה בצמב ,ךרד םוש ,ןיא .יוצר
יטילופ-ויצוסה בצמב - הטושפ איה הבושתה !?הז תא םישוע אל המל ,ןכ םא .םיוסמ טועימ
לע םהל שיש לופונומהמ דאמ דע םינהנ ,םיסקודותרואה .הז תא הצור אל דחא ףא ,ץראב םייקה
םניא ,םייתרוסמהו םימרופרה לש תויתדה םהיתויוכז .וילע רתוול וטי םה יכ ריבס אלו ,תודהיה
תמדקתמה תודהיה ישנא .והשלכ יקוח דמעמ םהל ןתיל ושושי אלש יאדו םהו ,םהניעב םימייק
ידוהי בור ,לכה ירחאו) ,םיסקודותראה ידיב םויה םייקה םוצעה חכה .הזב וצרי אל םה םג םדיצמ
קוח ע"ע - הז ןוויכל הטונ איה םג תסנכהו ,תיסקודותרוא היצטנירוא ילעב םה לארשי תנידמ
ילושל ץוחמ לא תמדקתמה תודהיה תא קוחדיש ןפואב ,ךלהמה תא עונמל םהל רשפאי ,(הרמהה
חצנל םהל רשפאי םיסקודותרואה לש םחוכ אלה ,רובעי הזכ ךלהמ םא םג ,וזמ הרתי .תוימיטגלה
ןחלופ שפוחמ הנינהת תודעה יתש ובש ןפואב .ימואלה - יחרזאה ידוהיה תומד לע הכרעמה תא
קוח ךרוצל ידוהי והימ - ןוגכ תויתוברת ,תויחרזא תולאשבש אלא .תטלחומ הימנוטואמו ,אלמ
תיחרזא היהת אל הבושתה ונייהד .הנוילעה לע היהת םדי ,(הרמהה קוח ךרוצל אלו) תובשה
הבושתה .'תורכומה תוידוהיה תויתדה תודעה תחאל ןב אוהש ימ' חסונב היהת אל םגו ,הרוהט
,תמדקתמה תודהיה ישנאל היהת אל הזכ בצמב .יסקודותרואה 'בורה' עבקי ותואש חסונב היהת
ינינעל ,תד ינינעמ טסוי ולוכ קוסיעהש םוש לע תאזו .הרבחה זכרמל םתעונת תא קוחדל ךרד לכ
תא ןיטולחל רקעת ,הנידמהמ תדה לש תטלחומה התדרפה ,הבואכה תמאה וזו .םייחרזא ןויבצ
לש יטילופואיגה בצמב .תדה שפוח ברח איה אלה ,ימרופרה רוביצה ידיב תמייקה הדיחיה ברחה
,ותועמשמ ,הנידמהמ תדה לש התדרפהו ,תמדקתמה תודהיה ישנאל תדה תויוכז לכ ןתמ ,לארשי
הניא אליממו ,אוהש יטילופ חכ לכ הדיב ןיא רשא הרזומו החינז ,תכל תמדקתמה תודהיה תכיפה
,(אוה קוחר יטילופואיגה יונישהש החנהבו) הז בצמב .ידוהיכ הנידמה ןויבצ לע העפשה תלעב
דוחיאו ,תוחינזה תותכה ןרקל ,רומאכ התוא קוחדת הדרפה .חצנל הלוכי אל ,תמדקתמה תודהיה
תמדקתמה תודהיה לש התשלוח לכה ירחא ,רשפתמ וניאו השקונה יסקודותרואה דצל דימת הטי
הבש תויטסילרולפב ץוענ ,הלוכ היטרקומדה לש התשלוחל המודב ,תויוכזה לע המחלמב
.התושימגבו
back to main page ישארה דומעל הרזח